חוק להגנת חיית בר 1955

חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955

רבדים בחקיקה

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – חיות בר

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור צידה

Go

2

סעיף 3

רשיון והיתר צידה

Go

2

סעיף 4

מקומות אסורים

Go

2

סעיף 5

שיטות אסורות

Go

2

סעיף 6

כניסה לרשות הזולת

Go

3

סעיף 7

סמכויות רשויות מקומיות

Go

3

סעיף 8

מסחר, החזקה והעברה של חיית בר

Go

3

סעיף 9

רשיונות והיתרים

Go

3

סעיף 10

מינוי פקחים

Go

3

סעיף 11

הענקת סמכויות שוטר לפקחים

Go

3

סעיף 12

חילוט דבר שנעברה בו עבירה

Go

3

סעיף 13

נטל הראיה

Go

3

סעיף 14

עונשין

Go

4

סעיף 15

העברת סמכויות

Go

4

סעיף 16

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 16א

אגרות

Go

4

סעיף 17

ביטול

Go

4

 

 

 

חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955*

הגדרות

1.    בחוק זה –

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 180 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 1

לנוסח סעיף 1 לפני החלפתו

           "חיית בר" – יונק, עוף, זוחל או דו-חיים, או כל חלק ממנו, או תולדה שלו, שמקורו בשטח המדינה או מחוצה לו, שאין טבעו לחיות במחיצתו של אדם;

           "חיית בר מטופחת" – מין, תת מין או זן של חיית בר, שטופח או פותח לצרכי גידולו בשביה למטרות מסחר, והוכרז על ידי שר החקלאות ככזה;

           "מזיק" – חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא מזיק;

           "ציד" – חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא ציד;

           "חיית בר מוגנת" – חיית בר שאינה ציד, מזיק או חיית בר מטופחת;

           "צידה" – לרבות עשיית מעשה מתוך כוונה לפגוע בחייה, בשלומה או בחירותה של חיית בר, או להדריך את מנוחתה, או לסכן את התפתחותן הטבעית של ביציה, או של כל תולדה אחרת שלה;

           "סחר" – לרבות קניה, מכר, יצוא, יצוא חוזר, יבוא והכנסה מן הים;

           "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" – הרשות שהוקמה על פי סעיף 3 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998.

מיום 14.2.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 91 (ה"ח 2650)

החלפת הגדרת "רשות שמורות הטבע" בהגדרת "רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע"

הנוסח הקודם:

"רשות שמורות הטבע" – הרשות שהוקמה על פי סעיף 33 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ"ג-1963.

 

מיום 15.2.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1666 מיום 5.4.1998 עמ' 217 (ה"ח 2594)

החלפת הגדרת "רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע" בהגדרת "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים"

הנוסח הקודם:

"רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע" – הרשות שהוקמה על פי סעיף 4 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992;

איסור צידה

2.    לא יצוד אדם ציד או חיית בר מוגנת, אלא ברשיון ציד או בהיתר על פי סעיף 3.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 180 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2.לא יצוד אדם חיית-בר מוגנת.

 

רשיון והיתר צידה

3.    שר החקלאות רשאי להעניק רשיון לשם צידת ציד, ולהתיר, בהיתר צידה כללי או מיוחד, צידת חיית בר מוגנת למטרות מדעיות, לרבייה, לשמירת האיזון בטבע, למניעת נזקים לחקלאות, למניעת סכנה לאדם או לחי ולמניעת מחלות מידבקות בהם.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 180 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

רשיון ציד

3.לא יצוד אדם ציד אלא ברשיון ציד.

מקומות אסורים

4.    (א)  לא יצוד אדם בתחום חמש מאות מטר ממחנה, מגן ציבורי ומבית הנמצא בתחום יישוב, או בתחום מאה מטר מבית אחר או מבית קברות.

           (ב)  לא יצוד אדם ביריה העשויה לפגוע בחוטי רשת חשמל, טלפון וטלגרף.

שיטות אסורות

5.    לא יצוד אדם ציד בשיטות ובאמצעים אלה:

(1)   סינוור באורות;

(2)   הרעלה;

(3)   הימום בסמים משכרים;

(4)   רדיפה בכלי תחבורה ממונע;

(5)   שימוש בחמרי נפץ;

(6)   שימוש במלכודות, ברשתות או בדבק;

(7)   שיטות ואמצעים אחרים ששר החקלאות אסר עליהם בתקנות.

כניסה לרשות הזולת

6.    נכנס אדם לרשות לא לו תוך כדי שימוש בהיתר לפי סעיף 3, אין רואים בכניסתו הסגת גבול, ובלבד שלא חרג מן הדרוש להשגת המטרה שפורשה בהיתר.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 180 (ה"ח 1943)

היתר צידה כניסה לרשות הזולת

6.(א)על אף האמור בחוק זה, רשאי שר החקלאות להתיר, בהיתר כללי או מיוחד, צידת ציד וחיית-בר מוגנת למטרות מדעיות, למניעת נזקים לחקלאות או למניעת מחלות מידבקות באדם או בחי.

(ב) נכנס אדם לרשות לא לו תוך כדי שימוש בהיתר לפי סעיף זה לפי סעיף 3, אין רואים בכניסתו הסגת גבול, ובלבד שלא חרג מן הדרוש להשגת המטרה שפורשה בהיתר.

סמכויות רשויות מקומיות

7.    רשות מקומית רשאית, באישור שר החקלאות, לאסור או להגביל, בחוקי עזר, צידת ציד במקום שבתחום שיפוטה.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 180 (ה"ח 1943)

7.רשות מקומית רשאית, באישור שר החקלאות, לאסור או להגביל, בחוקי עזר, את הציד במקום שבתחום שיפוטה צידת ציד במקום שבתחום שיפוטה.

מסחר, החזקה והעברה של חיית בר

8.    (א)  (1)   לא יסחר אדם בחיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר סחר כללי או מיוחד;

(2)   לא יעביר אדם חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר העברה כללי או מיוחד;

(3)   לא יחזיק אדם חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר החזקה כללי או מיוחד, או אם באה לידיו מבעל היתר סחר כללי או מיוחד או היתר העברה כללי או מיוחד, או אם הנו מחזיק כדין כאמור בסעיף קטן (ב).

           (ב)  מי שהחזיק כדין בחיית בר לפני יום תחילתו של חוק זה והמשיך להחזיקה, או מי שקיבלה ממנו שלא בתמורה – יהא מחזיק כדין, ומי שקיבל חיית בר שלא בתמורה ממחזיק כדין על פי סעיף קטן זה – יהא מחזיק כדין.

           (ג)   תהא זו הגנה טובה למי שהחזיק, העביר או סחר בחלק מחיית בר אם לא ידע כי בידיו חלק של חיית בר.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 180 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

מסחר בחיית בר

8.(א)לא יסחר אדם בחיית-בר, או בחלק ממנה, אלא ברשיון מסחר בחיית-בר.

(ב)מי שאינו בעל רשיון מסחר בחיית-בר לא ימכור חיית-בר אלא לבעל רשיון.

רשיונות והיתרים

9.    רשיון או היתר לפי חוק זה יינתנו בידי שר החקלאות לפי כללים שנקבעו בתקנות, והוא רשאי לסרב לתתם, לתת אותם בהגבלות או בתנאים, לבטלם או לשנותם בכל עת.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 181 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

9.רשיון או היתר לפי חוק זה יינתן על ידי שר החקלאות לפי כללים שנקבעו בתקנות, והוא רשאי לתתו בהגבלות או בתנאים, ולבטלו או לשנותו בכל עת.

מינוי פקחים

10.   שר החקלאות רשאי למנות פקחים לצורך חוק זה ולקבוע את תפקידיהם.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 181 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

מינוי מפקחים

10.שר החקלאות רשאי למנות מפקחים לצורך חוק זה.

 

הענקת סמכויות שוטר לפקחים

11.   (א)  הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 22, 25 ו-32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, לפי סעיפים 23(א)(1), (2), (3), (5)(ד), ו-(ב), 67, 69 ו-71(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, ועל פי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) יהיו גם לפקח לגבי עבירות על חוק זה ועל התקנות לפיו, וההוראות והפקודות האמורות יחולו על מעצר, חיפוש, תפיסת חפצים וחקירה, הנערכים על ידיו כאילו נערכו בידי שוטר.

           (ב)  הוראות הסעיפים 33 עד 42 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יחולו גם על תפיסת חפצים בידי פקח, מכח סמכותו על פי סעיף זה, וכל מקום בהוראות אלה שבו נאמר "שוטר", "קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו" ו"משטרה" ייקרא כאילו נאמר בו "פקח", "מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים", "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים".

           (ג)   מבלי לגרוע מסמכותו על פי חוק זה או על פי כל דין, רשאי פקח לתפוס ולהחרים חיית בר, שבהחזקת אדם ללא היתר, ולהשמידה, אם חיית הבר אינה בחיים או אין סיכוי להמשך התפתחותה הטבעית.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 181 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

סמכויות מפקח

11.הסמכויות המסורות לשוטר לפי הסעיפים 3 ו-18 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), יהיו גם למפקח לגבי עבירות על חוק זה ועל תקנות לפיו, והוראות הפקודה האמורה יחולו על מעצר וחיפוש הנערכים על ידיו כאילו נערכו על ידי שוטר.

 

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 127 (ה"ח 2366)

(א)הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 2, 3, 22, 25 ו-32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, סעיף 23(א)(1), (2), (3), (5)(ד) ו-(ב) וסעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 ועל פי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) יהיו גם לפקח לגבי עבירות על חוק זה ועל התקנות לפיו, וההוראות והפקודות האמורות יחולו על מעצר, חיפוש, תפיסת חפצים וחקירה, הנערכים על ידיו כאילו נערכו בידי שוטר.

 

מיום 14.2.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 91 (ה"ח 2650)

(ב)הוראות הסעיפים 33 עד 42 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ"ט-1969, יחולו גם על תפיסת חפצים בידי פקח, מכח סמכותו על פי סעיף זה, וכל מקום בהוראות אלה שבו נאמר "שוטר", "קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו" ו"משטרה" ייקרא כאילו נאמר בו "פקח", "מנהל רשות שמורות הטבע" "מנהל רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע" ו"רשות שמורות הטבע" ו"רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע".

 

מיום 15.2.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1666 מיום 5.4.1998 עמ' 217 (ה"ח 2594)

(א)הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 22, 25 ו-32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, סעיף 23(א)(1), (2), (3), (5)(ד) ו-(ב) וסעיף 67 לפי סעיפים 23(1), (2), (3), (5)(ד) ו-(ב), 67, 69 ו-71(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 ועל פי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) יהיו גם לפקח לגבי עבירות על חוק זה ועל התקנות לפיו, וההוראות והפקודות האמורות יחולו על מעצר, חיפוש, תפיסת חפצים וחקירה, הנערכים על ידיו כאילו נערכו בידי שוטר.

(ב)הוראות הסעיפים 33 עד 42 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ"ט-1969, יחולו גם על תפיסת חפצים בידי פקח, מכח סמכותו על פי סעיף זה, וכל מקום בהוראות אלה שבו נאמר "שוטר", "קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו" ו"משטרה" ייקרא כאילו נאמר בו "פקח", "מנהל רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע" "מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" ו"רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע" ו"הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים".

חילוט דבר שנעברה בו עבירה

12.   (א)  כלי ציד או אמצעי ציד אחר, פרט לכלי רכב ממונע, ששימשו למעשה עבירה על חוק זה או על תקנה לפיו, וכן חיית-בר שניצודה בעבירה כזאת, רשאי בית המשפט הדן בעבירה לצוות על חילוטם לאוצר המדינה; אולם לא יצווה בית המשפט על חילוט כלי ציד או אמצעי אחר כאמור אם נוכח שבעליהם לא היו אשמים באותה עבירה; הוראה זו אינה גורעת מסמכותו של בית המשפט להורות הוראה אחרת בענין זה לפי כל דין אחר.

           (ב)  עברו ששה חדשים מיום שנתפס דבר האמור בסעיף קטן (א) ולא נתבע אדם לדין על העבירה, ולא הוכחה בעלותו של אדם על התפוס, רשאי שר החקלאות לצוות על חילוטו לאוצר המדינה, ואין אחר החילוט ולא כלום.

נטל הראיה

13.   נמצאו בחזקתו של אדם, ברשותו, או בכלי הרכב שבבעלותו או בחזקתו, ציד או חיית בר מוגנת, עליו הראיה שהוא מחזיק בה כדין.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 181 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

הנחה בדבר צידה בעבירה

13.נמצאו בחזקתו של אדם ציד או חיית-בר מוגנת, ולא ניתן לו רשיון או היתר לצודם, רואים אותם כאילו ניצודו על ידיו ללא רשיון או היתר, עד שלא הוכיח היפוכו של דבר.

עונשין

14.   (א)  העובר עבירה על פי חוק זה או על תקנה שהותקנה לפי סעיף 16 למעט על פי פסקה (2), או העובר על תנאי מתנאי רשיון או היתר שניתן על פי חוק זה, דינו, אם אין הוראה אחרת בחוק זה, מאסר שנה אחת או קנס.

           (ב)  העובר עבירה לפי הוראות הסעיפים 2, 3 ו-4 דינו – מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

           (ב1)        העובר על תקנה שהותקנה לפי סעיף 16(2), דינו – מאסר שנתיים או קנס.

           (ג)   היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט, בנוסף על העונש לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), להטיל קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או מאסר נוסף של יומיים לכל יום שבו נמשכת העבירה, וזאת מן היום שבו קיבל הנאשם הודעה בכתב מרשות שמורות הטבע או מיום הרשעתו בדין.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 143 (ה"ח 1085)

14.(א)העובר על הוראות הסעיפים 2, 3 ו-4 או על תקנה שהותקנה לפי פסקה (3) לסעיף 16, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס חמש מאות לירות מאסר שנה או קנס חמשת אלפים לירות או שני הענשים כאחד.

(ב)העובר עבירה אחרת על חוק זה או על תקנה לפיו, או העובר על תנאי מתנאי רשיון או היתר שניתן לפי חוק זה, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס מאתיים וחמישים לירות מאסר ששה חדשים או קנס אלף וחמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

(ג)האורב לצוד חיית בר שאסור לו לצודה, וכן העושה ביודעין פעולה העלולה להביא לצידתה של חיית-בר בעבירה על חוק זה או על תקנות לפיו, דינו – מאסר חודש או קנס מאה לירות מאסר חודשיים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

 

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 181 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

14.(א)העובר על הוראות הסעיפים 2, 3 ו-4 או על תקנה שהותקנה לפי פסקה (3) לסעיף 16, דינו –מאסר שנה או קנס חמשת אלפים לירות או שני הענשים כאחד.

(ב)העובר עבירה אחרת על חוק זה או על תקנה לפיו, או העובר על תנאי מתנאי רשיון או היתר שניתן לפי חוק זה, דינו –מאסר ששה חדשים או קנס אלף וחמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

(ג)האורב לצוד חיית בר שאסור לו לצודה, וכן העושה ביודעין פעולה העלולה להביא לצידתה של חיית-בר בעבירה על חוק זה או על תקנות לפיו, דינו –מאסר חודשיים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

 

מיום 5.11.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2185 מיום 5.11.2008 עמ' 2 (ה"ח 61)

(ב)העובר עבירה לפי הוראות הסעיפים 2, 3 ו-4 או על תקנה שהותקנה לפי סעיף 16(2), דינו מאסר שנתיים או קנס דינו – מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ב1)העובר על תקנה שהותקנה לפי סעיף 16(2), דינו – מאסר שנתיים או קנס.

העברת סמכויות

15.   שר החקלאות רשאי להעביר את סמכויותיו לפי חוק זה, למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, פרט לסמכויותיו לפי סעיפים 1 ו-16 ורשאי הוא להטיל בצו על הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, תפקידים לביצוע הוראות חוק זה והתקנות על פיו.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 181 (ה"ח 1943)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15.שר החקלאות רשאי להעביר את סמכויותיו לפי חוק זה, פרט לסמכויותיו לפי סעיפים 1 ו-16.

 

מיום 14.2.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 91 (ה"ח 2650)

15.שר החקלאות רשאי להעביר את סמכויותיו לפי חוק זה, למנהל רשות שמורות הטבע למנהל רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, פרט לסמכויותיו לפי סעיפים 1 ו-16 ורשאי הוא להטיל בצו על רשות שמורות הטבע רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, תפקידים לביצוע הוראות חוק זה והתקנות על פיו.

 

מיום 15.2.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1666 מיום 5.4.1998 עמ' 217 (ה"ח 2594)

15.שר החקלאות רשאי להעביר את סמכויותיו לפי חוק זה, למנהל רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, פרט לסמכויותיו לפי סעיפים 1 ו-16 ורשאי הוא להטיל בצו על רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, תפקידים לביצוע הוראות חוק זה והתקנות על פיו.

 

ביצוע ותקנות

16.   שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר –

(1)   הגשת דינים וחשבונות על ידי בעלי רשיונות או בעלי היתרים בקשר לצידה ובקשר לחיית הבר שברשותם;

(2)   הגנתה של חיית-בר, שמירה על קיומה, עידוד רבייתה או מניעתה, הצלתה משריפה או מפורענות טבע אחרת;

(3)   איסור או הגבלה על צידתה של חיית-בר או של סוג מסוגיה בתקופה מסויימת, בשעות מסויימות, באיזור מסויים או בשיטות ובאמצעים מסויימים;

(4)   סדרי צידתם או השמדתם של מזיקים;

(5)   החזקת חיית-בר בגני חיות, בחוות לגידול חיות-בר או במקום אחר;

(6)   תנאים סניטריים לקבורת גויותיהן של חיות-בר שניצודו, להשמדתן או לסילוקן בדרך אחרת;

(7)   מלאכת מילוי עור של חיית-בר;

(8)   חובות ביטוח מפני נזקי צידה;

(9)   תנאים לקבלת רשיון ציד, לרבות בדבר בחינות לקבלת רשיון, ביטוח ורשיון ירי;

(10)  ביצוע בדיקות ותבחינים לצורך איתור מוקדי מחלה ולמעקב אחר יעילותם של טיפולים.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 181 (ה"ח 1943)

16.שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר –

(1)הגשת תסקירים על ידי בעלי רשיונות או בעלי היתרים ביחס לחיית בר שברשותם;

(1)הגשת דינים וחשבונות על ידי בעלי רשיונות או בעלי היתרים בקשר לצידה ובקשר לחיית הבר שברשותם;

(2)הגנתה של חיית-בר, שמירה על קיומה, עידוד רבייתה או מניעתה, הצלתה משריפה או מפורענות טבע אחרת;

(3)איסור או הגבלה על צידתה של חיית-בר או של סוג מסוגיה בתקופה מסויימת או באזור מסויים, בשעות מסויימות, באיזור מסויים או בשיטות ובאמצעים מסויימים;

(4)סדרי צידתם או השמדתם של מזיקים;

(5)החזקת חיית-בר בגני חיות, בחוות לגידול חיות-בר או במקום אחר;

(6)תנאים סניטריים לקבורת גויותיהן של חיות-בר שניצודו, להשמדתן או לסילוקן בדרך אחרת;

(7)מלאכת מילוי עור של חיית-בר;

(8)חובות ביטוח מפני נזקי צידה;

(9)אגרות לרשיונות ולהיתרים לפי חוק זה ופטור מתשלומן, כולו או מקצתו;

(9)תנאים לקבלת רשיון ציד, לרבות בדבר בחינות לקבלת רשיון, ביטוח ורשיון ירי;

(10)ביצוע בדיקות ותבחינים לצורך איתור מוקדי מחלה ולמעקב אחר יעילותם של טיפולים.

אגרות

16א.   (א)  שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים להטיל, בתקנות, אגרות לרשיונות ולהיתרים הניתנים על פי חוק זה, ופטור מתשלומן, כולן או מקצתן.

           (ב)  ההכנסות מהאגרות ישמשו כהכנסתה של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

מיום 2.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1326 מיום 2.8.1990 עמ' 181 (ה"ח 1943)

הוספת סעיף 16א

 

מיום 14.2.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 91 (ה"ח 2650)

16א.(א)שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם רשות שמורות הטבע רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע להטיל, בתקנות, אגרות לרשיונות ולהיתרים הניתנים על פי חוק זה, ופטור מתשלומן, כולן או מקצתן.

(ב)ההכנסות מהאגרות ישמשו כהכנסתה של רשות שמורות הטבע רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע.

 

מיום 15.2.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1666 מיום 5.4.1998 עמ' 217 (ה"ח 2594)

16א.(א)שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים להטיל, בתקנות, אגרות לרשיונות ולהיתרים הניתנים על פי חוק זה, ופטור מתשלומן, כולן או מקצתן.

(ב)ההכנסות מהאגרות ישמשו כהכנסתה של רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

 

ביטול

17.   פקודת השמירה על הציד – בטלה.

 

 

                                         משה שרת                   פרץ נפתלי

                                                    ראש הממשלה                      שר החקלאות

      יצחק בן-צבי

         נשיא המדינה