חוק החומרים המסוכנים התשנג 1993

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 11993-
הגדרות
(תיקונים:
התשנ"ז, התשס"ה)
1. בחוק זה –
"חומר מסוכן" – רעל או כימיקל מזיק;
"אירוע חומרים מסוכנים" – התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה
חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות
שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה;
"גוף הצלה" – כהגדרתו בסעיף 90 א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-
1971 (בחוק זה – פקודת המשטרה);
"כימיקל מזיק" – כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה, בין
בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;
"ממונה" – מי שהשר הסמיכו להיות ממונה לענין חוק זה;
"ממונה על אירוע חומרים מסוכנים" – מי שהשר הסמיכו להיות ממונה על
אירוע חומרים מסוכנים לפי הוראות סעיף 16 ג 1;
"המנהל" – הממונה הבכיר על האכיפה במשרד להגנת הסביבה, הכפוף ישירות
למנהל הכללי של המשרד;
"מעשה" – לרבות מחדל;
"מצרך" – לרבות חומר גלם;
"סמי מרפא" ו"רעל רפואי" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש],
התשמ"א 1981- ;
"עיסוק" – לרבות יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה
ושימוש;
"רעל" – כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת השניה, בין בצורתו הפשוטה
ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;
"השר" – השר לאיכות הסביבה.
_________________
1. ס"ח 1408 , התשנ"ג ( 14.1.1993 ), עמ' 28 .
תיקונים: ק"ת 5631 , התשנ"ה ( 6.10.1994 ), עמ' 238 ;
ק"ת 5762 , התשנ"ו ( 18.6.1996 ), עמ' 1044 ;
ס"ח 1622 , התשנ"ז ( 10.4.1997 ), עמ' 143 ;
ס"ח 1830 , התשס"ב ( 14.2.2002 ), עמ' 139 ;
ס"ח 1920 , התשס"ד ( 18.1.2004 ), עמ' 139 ;
ס"ח 2027 , התשס"ה ( 16.8.2005 ), עמ' 975 ;
ס"ח 2036 , התשס"ו ( 28.11.2005 ), עמ' 24 ;
ס"ח 2181 , התשס"ח ( 11.8.2008 ), עמ' 869 . הצ"ח – כנסת 159 , התשס"ז, עמ' 216
(ת"ט בס"ח 2229 , התש"ע, עמ' 390 ).
6276 1.4.2010 ג
-1-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- חובת רישוי 2. כל מקום למכירת חמרים מסוכנים טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח 1968- .
היתר רעלים
(תיקונים:
התשנ"ז, התשס"ב)
3. (א) לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת
הממונה; הוראה זו לא תחול על רוקח מורשה העוסק ברעלים רפואיים לצרכי
רפואה בבית מרקחת או בעסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים
או על עסק המוכר תכשירים בלא מרשם, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, אף אם
המכירה נעשית שלא בבית מרקחת.
(ב) בהיתר רעלים יפורטו מסחרו של בעל ההיתר, הרעלים שהוא רשאי
לסחור בהם ומטרת השימוש בהם; אין בהיתר כדי להתיר סחר או יבוא של סם
מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג 1973- .
(ג) היתר רעלים יינתן רק למבקש שידוע כאדם הגון ולאחר שהוכיח
להנחת דעתו של נותן ההיתר שהוא יודע קרוא וכתוב ושהוא מודע היטב
לתכונות המסוכנות של אותם רעלים.
(ד) תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או
לתקופה הפחותה משנה או העולה על שלוש שנים, בהתאם לאמות מידה, ובכללן
סוג המפעל, סוג הרעל וכמות הרעל, הכל כפי שקבע השר.
(ה) הממונה רשאי להתנות את מתן היתר הרעלים בתנאים מיוחדים
שיש לקיימם לפני מתן ההיתר, כן רשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים מיוחדים,
ורשאי הוא, בכל עת, להוסיף או לגרוע מהם, הכל על מנת להגן על הסביבה או
על בריאות הציבור.
(ו) הממונה רשאי לבטל, בכל עת, היתר רעלים, מהטעמים המנויים
בסעיף קטן (ה); לא יבטל הממונה היתר רעלים אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר
הזדמנות להשמיע את טענותיו.
רעלים מיובאים 4. לא ימסור המכס רעלים המוכנסים לישראל אלא לאחד מאלה בלבד –
( 1) לבעל היתר רעלים;
( 2) למי שיש לו הרשאה בכתב מאת הממונה.
פנקסי רעלים 5. (א) בעל היתר רעלים ינהל פנקסי רעלים לפי הטופס שבתוספת
השלישית ובהם יירשמו כל קניה ומכירה של רעלים.
(ב) בפנקס הקניות יפורטו תאריכה של כל קניה, החמרים שנקנו,
כמותם וכן שמו של האדם שממנו נתקבלו.
(ג) בפנקס המכירות יפורטו תאריכה של כל מכירה, תיאורו של הרעל
שנמסר וכמותו, השימוש לו הוא מיועד ושמו ומענו של הקונה.
6276 ד 1.4.2010
-2-
חומרים מסוכנים
(ד) כל רישום בפנקס המכירות ייעשה בזמן מסירת הרעל והקונה
יחתום בצדו של הרישום; היתה המכירה לפי הזמנה בכתב תישמר ההזמנה
במקום החתימה.
(ה) אין למחוק או לשנות ברישום בפנקס ואין להוסיף עליו; העסקאות
יירשמו בזו אחר זו ויצויינו במספרים סידוריים.
(ו) נפלה טעות סופר, אפשר להביא תיקון בשולי הפנקס אך אין לתקן
את הרישום המקורי.
(ז) העברת רעלים מבית עסקו הסיטוני של בעלם אל בית עסקו
הקמעוני, תירשם בפנקסים של שני בתי העסק כאילו נעשה מכר.
(ח) הפנקסים יישמרו ויהיו פתוחים לביקורתו של הממונה או של עובד
ציבור שהוא הרשה לכך בכתב, שלוש שנים מיום הרישום האחרון בהם.
החסנת רעלים 6. (א) רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריח ויישמרו בנפרד מחמרים לא
רעילים.
(ב) על מכלים וצרורות המכילים רעלים יותוו ברורות שמו של החומר
והמלה "רעל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
(ג) לא יאוחסנו, לא יוצגו למכירה ולא יימכרו צרכי מזון או משקה בבית
עסק רשוי לסחר ברעלים; הוראה זו לא תחול על רוקחים מורשים לגבי מכירה
בצרורות חתומים של צרכי מזון פטנטיים או צרכי מזון שהם מייצרים ומוכרים.
(תיקון התשנ"ז) 7. (בטל).
מכירת רעלים בידי
סיטונאים
8. בעל היתר רעלים שהוא סיטונאי או יצרן של רעלים –
( 1) לא ימכור רעלים אלא למי שהוא בעל היתר רעלים;
( 2) לא יעסוק במכירה קמעונית אלא אם כן בית עסקו הקמעוני
מופרד ושונה מבית עסקו הסיטוני ורשוי בנפרד;
( 3) לא יעסוק בעירוב, בהרכבה או בהכנה של רעלים, אלא
בהדרכתו ובפיקוחו האישיים של איש מקצוע שהרשהו הממונה.
(תיקון התשנ"ז) 9. (בטל).
סיווג רעלים 10 . השר רשאי בתקנות –
( 1) לסווג רעלים, לפי מטרת שימושם, דרגות רעילותם או מידת
הסכנה הכרוכה בשימושם, או לפי שיקולים אחרים;
6276 1.9.2005 ה
-3-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- ( 2) לפטור רעלים או סוגים מהם מתחולתן של הוראות מסוימות
של חוק זה;
( 3) לקבוע לגבי רעלים או סוגים שלהם הוראות בדבר ייצורם,
ייבואם, ייצואם, אריזתם, המסחר בהם, ניפוקם, העברתם,
החסנתם, החזקתם והשימוש בהם.
שינוי תוספות
והחלפתן
11 . השר רשאי, בצו –
( 1) לשנות את רשימת החמרים המפורטים בתוספת הראשונה
או בתוספת השניה, וכן להחליף את התוספות האמורות כולן או
חלקן;
( 2) לשנות או להחליף את הטפסים בתוספת השלישית.
התקנת תקנות 12 . השר רשאי להתקין תקנות בדבר –
( 1) הטיפול בחמרים מסוכנים והשימוש בהם, ייצורם, ייבואם,
ייצואם, אריזתם המסחר בהם, ניפוקם, העברתם, החסנתם
והחזקתם;
( 2) כל דבר אחר לפי חוק זה הטעון הסדר.
סייג לסמכויות 13 . לא ישתמש השר בסמכויותיו לפי סעיפים 11 ,10 ו־ 12 אלא לאחר
התייעצות עם שר הבריאות וכן –
( 1) לגבי חמרים המשמשים לחקלאות – עם שר החקלאות ושר
העבודה והרווחה;
( 2) לגבי חמרים המשמשים לתעשיה – עם שר התעשיה והמסחר
ושר העבודה והרווחה.
אגרות 14 . השר רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת –
( 1) אגרה בעד היתר רעלים או חידושו;
( 2) אגרה בעד בדיקות ומתן תעודות וחידושן לפי חוק זה והתקנות
על פיו.
היטל על סילוק
פסולת חומרים
מסוכנים
(תיקון התשס"ד)
14 א. (א) בסעיף זה –
"מחזיק", לענין פסולת חומרים מסוכנים – מי שבבעלותו, בחזקתו, בהשגחתו או
בפיקוחו מצויה פסולת חומרים מסוכנים;
"סילוק", לענין פסולת חומרים מסוכנים – כל אחד מאלה, הנעשה במקום
המיועד לכך על פי דין:
6276 ו 1.9.2005
-4-
חומרים מסוכנים
( 1) הטמנת פסולת חומרים מסוכנים;
( 2) החדרת פסולת חומרים מסוכנים לתת הקרקע;
( 3) שריפת פסולת חומרים מסוכנים בדרך שאין בה הפקת
משאבים;
"פסולת חומרים מסוכנים" – חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן,
המסולק או מיועד לסילוק או שיש לסלקו על פי הוראות כל דין.
(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
יקבע היטל על סילוק פסולת חומרים מסוכנים, שיוטל על מי שמחזיק בפסולת
חומרים מסוכנים או שמסלק פסולת כאמור, והכל לשם מניעת היווצרות פסולת
חומרים מסוכנים או צמצומה, וכדי לעודד הליכי מיחזור או השבה של פסולת
כאמור או הפקת משאבים ממנה.
(ג) בתקנות לפי סעיף קטן (ב) יקבע השר, בין השאר, את שיעור ההיטל,
אופן תשלומו, הצמדתו ודרכי גבייתו, ורשאי הוא לקבוע, כאמור באותו סעיף
קטן –
( 1) שיעורי היטל שונים, בהתחשב, בין השאר באלה:
(א) סוג או כמות פסולת החומרים המסוכנים;
(ב) מקום הסילוק המיועד ואופן הסילוק;
(ג) מידת הסיכון לאדם ולסביבה;
(ד) קיום חלופות ישימות לטיפול בפסולת חומרים מסוכנים,
לפי עדיפותן מבחינה סביבתית;
( 2) פטור לסוגי מסלקי פסולת שונים.
(ד) על גביית היטל לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).
הודעה על כוונת
חיוב בעיצום כספי
(תיקון התשס"ח)
14 ב. היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה המנויה בסעיף 14 ה
(בחוק זה – מפר) רשאי הוא למסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי
(בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין המנהל, בין היתר את
אלה:
( 1) המעשה המהווה את ההפרה;
( 2) שיעור העיצום הכספי והמועד לתשלומו;
( 3) זכותו של מפר לטעון טענותיו לפני המנהל לפי הוראות סעיף
14 ג;
( 4) שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או חוזרת
לפי הוראות סעיף 14 ז.
6276 1.4.2010 ו/ 1
-5-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- זכות טיעון
(תיקון התשס"ח)
14 ג. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי להגיש טענותיו, בכתב,
למנהל, לעניין הכוונה להטיל את העיצום הכספי ולעניין שיעורו, בתוך 30 ימים
ממועד מסירת ההודעה.
דרישת תשלום
(תיקון התשס"ח)
14 ד. (א) המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שהוגשו לו לפי סעיף 14 ג,
אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי
לפי הוראות סעיף 14 ו.
(ב) ( 1) החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל עיצום כספי,
ימסור למפר דרישה לשלם את העיצום הכספי (בחוק זה – דרישת
תשלום); בדרישת תשלום יציין המנהל, בין השאר, את סכום העיצום
הכספי המעודכן כאמור בסעיף 14 ט והמועד לתשלומו.
( 2) היה המפר תאגיד, ייקבע סכום העיצום הכספי בהתאם למחזור
המכירות שלו כאמור בסעיף 14 ה; לא היה בידי המנהל מידע בדבר
מחזור המכירות של המפר, רשאי הוא לדרוש מהמפר מידע ופרטים
נוספים הדרושים לדעתו לשם קביעת מחזור המכירות; לא הוכח
מחזור המכירות של המפר כאמור, רשאי המנהל לקבוע אותו לפי
מיטב שפיטתו.
( 3) החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל עיצום
כספי, ימסור הודעה על כך למפר.
(ג) לא הגיש המפר טענותיו לפי הוראות סעיף 14 ג, בתוך 30 ימים מיום
שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים,
כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
סכום העיצום
הכספי
(תיקון התשס"ח)
14 ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:
( 1) בשל אי ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף – 5 50,000
שקלים חדשים;
( 2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3,
אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים,
בניגוד להוראות סעיף – 8
(א) ליחיד 50,000 – שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250
מיליון שקלים חדשים – 200,000 שקלים חדשים;
6276 ו/ 1.4.2010 2
-6-
חומרים מסוכנים
(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון
שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים –
400,000 שקלים חדשים;
(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון
שקלים חדשים 800,000 – שקלים חדשים.
סכומים מופחתים
(תיקון התשס"ח)
14 ו. (א) המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים
הקבועים בחוק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות
ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהקבוע בחוק
זה, בשיעורים שיקבע.
הפרה נמשכת
והפרה חוזרת
(תיקון התשס"ח)
14 ז. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק העשרים שלו לכל
יום שבו נמשכת ההפרה.
(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שניתן היה להטיל בשלה
אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה
חוזרת" – הפרת הוראה המנויה בסעיף 14 ה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של
אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע המפר.
המועד לתשלום
העיצום הכספי
(תיקון התשס"ח)
14 ח. העיצום הכספי ישולם בתוך 60 ימים מיום מסירת דרישת התשלום
כאמור בסעיף 14 ד.
סכום מעודכן של
העיצום הכספי
(תיקון התשס"ח)
14 ט. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת
התשלום, ולגבי מפר שלא הגיש טענותיו כאמור בסעיף 14 ג – ביום מסירת
ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים, ובית
המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי
סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.
(ב) סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 14 ה יתעדכנו ב– 1 בינואר בכל
שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום
העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום
העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק הגנת הסביבה
(המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח 2008- ; הסכום האמור יעוגל לסכום
הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
6276 1.10.2008 ו/ 3
-7-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- (ג) הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב),
תפורסם ברשומות.
הפרשי הצמדה
וריבית
(תיקון התשס"ח)
14 י. לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי
הצמדה וריבית, עד לתשלומו; בחוק זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם
בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961- .
גביה
(תיקון התשס"ח)
14 יא. עיצום כספי ייגבה לקרן לשמירת הניקיון, ועל גבייתו תחול פקודת
המסים (גביה).
עתירה
(תיקון התשס"ח)
14 יב. (א) אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה
לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא
בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.
(ב) התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר ששולם עיצום כספי,
יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום
החזרתו.
פרסום
(תיקון התשס"ח)
14 יג. (א) הוטל עיצום כספי לפי חוק זה, רשאי המנהל להורות למפר לפרסם
בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום, את שמו של המפר,
את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום.
(ב) לא קיים המפר הוראה לפי סעיף קטן (א), רשאי המנהל או מי שהוא
הסמיך לעניין זה לפרסם הודעה כאמור באותו סעיף קטן; משעשה כן, יהיה
המפר חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו לשם הפרסום.
שמירת אחריות
פלילית
(תיקון התשס"ח)
14 יד. (א) תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל
הפרת הוראה המנויה בסעיף 14 ה, ואולם אם נמסרה למפר דרישת תשלום
כאמור בסעיף 14 ד לא תוגש קובלנה כאמור בסעיף 15 ב.
(ב) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה שבשלו ניתן להטיל עיצום
כספי, לא יחויב בשלו בתשלום עיצום כספי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום
ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
עונשין
(תיקונים: התשנ"ז,
התשס"ו, התשס"ח)
15 . (א) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור
בסעיף 61 (א)( 4) לחוק העונשין, התשל"ז 1977- (להלן – חוק העונשין), ואם
נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:
6276 ו/ 1.10.2008 4
-8-
חומרים מסוכנים
( 1) אינו מנהל פנקס רעלים בהתאם להוראות סעיף 5;
( 2) מסרב להציג את היתר הרעלים בפני מי שנכנס לחצרים מכוח
סעיף 16 .
(ב) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או שלוש פעמים הקנס
האמור בסעיף 61 (א)( 4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו –
שש פעמים הקנס האמור בסעיף 61 (א)( 4) לחוק העונשין:
( 1) עוסק ברעלים ללא היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 3;
( 2) אינו מקיים או מפר תנאים שניתנו בהיתר רעלים בהתאם
להוראות סעיף 3;
( 3) מוסר פרטים כוזבים בקשר להיתר רעלים או כותב פרטים
כוזבים בפנקס הרעלים בניגוד להוראות סעיף 5;
( 4) מוכר רעלים למי שאינו בעל היתר רעלים בניגוד להוראות
סעיף 8;
( 5) אינו מבצע צו פינוי רעלים לפי הוראות סעיף 16 א;
( 6) מאחסן רעלים שלא על פי הוראות שניתנו לו לפי חוק זה.
(ג) העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), באופן או
בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי
של הסביבה, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי
להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה
העבירה על ידי תאגיד, דינו – שמונה פעמים הקנס האמור בסעיף 61 (א)( 4)
לחוק העונשין.
(ד) היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף,
בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו
נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו פינוי הרעלים לפי סעיף 16 א
או מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה; לענין זה,
"התראה" – התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.
(ה) הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו –
מאסר כאמור בסעיף קטן (א) או בסעיף קטן (ב), לפי הענין, או כפל הקנס
שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה
הורשע.
(ו) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.
(ז) קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון
כמשמעותה בחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד 1984- (בחוק זה – הקרן לשמירת
הנקיון).
6276 1.10.2008 ו/ 5
-9-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- (ח) ( 1) בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), שכתוצאה
ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית
המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג
כאמור, נוסף על כל עונש אחר.
( 2) לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה.
( 3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק
העונשין.
סמכויות בית
משפט
(תיקון התשנ"ז)
15 א. (א) הוגשו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית
משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה, וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות
שלפניו, לרבות לביצוע צו פינוי רעלים לפי סעיף 16 א, והכל כדי למנוע, להפסיק
או לצמצם את העבירה.
(ב) על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות
סעיף 20 כג(ב) עד (ח) לחוק המים, התשי"ט 1959- , בשינויים המחויבים.
(ג) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה רשאי בגזר הדין,
בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות שהוצאו להסרת המפגע, אם
הגיש התובע או מי שהוציאן בקשה לבית המשפט.
(ד) הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה
כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או לחוד, או
לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין.
(ה) בנוסף לעונשים הקבועים בסעיף 15 , רשאי בית המשפט, לאחר
שהרשיע אדם שעבר על הוראה לפי חוק זה או שהפר תנאי בהיתר רעלים שניתן
לו, להורות על שלילת היתר רעלים לצמיתות או לתקופה שיקבע.
קובלנה
(תיקון התשנ"ז)
15 ב. (א) על עבירה לפי חוק זה רשאים המנויים להלן להגיש קובלנה כאמור
בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 1982- (להלן – חוק
סדר הדין הפלילי):
( 1) כל אדם – לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו
נזק;
( 2) רשות מקומית – לגבי עבירה שנעברה בתחומה;
( 3) כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים הקבועים בתוספת
לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-
.1992
6276 ו/ 1.10.2008 6
-10-
חומרים מסוכנים
6276 1.10.2008 ו/ 7
(ב) לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה
לשר לאיכות הסביבה על כוונתו לעשות כן ולא הוגש, תוך 60 ימים לאחר מכן,
כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
סמכות ביקורת
(תיקון התשנ"ז)
16 . (א) הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, רשאי לבקר בכל עת בכל
עסק, חנות או מקום, שבהם עוסקים, או הנחשדים שעוסקים בהם בחמרים
מסוכנים, למעט בית מרקחת או עסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים
רפואיים, ורשאי הוא ליטול דגימות של חמרים מסוכנים כאמור, ורשאי הוא
לאסור מכירתו של מצרך הנחשב מזיק לבריאות או מסוכן מבחינה אחרת, או
לתפסו, עד לסיום חקירה או עד לנקיטת הליכים לפי חוק זה או לפי חיקוק
אחר.
(ב) הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לא ייכנס למקום המוחזק
על ידי מערכת הבטחון, אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך לענין זה.
צו פינוי רעלים
(תיקון התשנ"ז)
16 א. (א) נוכח הממונה כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא
היתר רעלים או בניגוד לתנאיו, או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות
הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לעשות את אלה:
(המשך בעמוד הבא)
-11-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- 6276 1.10.2008 ז
( 1) לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס, או על מי שהשליך את
הרעלים להוציא את הרעלים מחזקתו או לסלקם למקום, באופן
ותוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה במועד מסירתו, הכל כפי
שיורה בצו;
( 2) לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס או על מי שהשליך את
הרעלים, בצו כאמור בפסקה ( 1), להחזיר, במידת האפשר ובהתאם
לנסיבות, את המצב לקדמותו.
(ב) מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי הממונה או מי
שהוא הסמיך לענין זה לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה
אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו, לקרן
לשמירת הנקיון; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת
המסים (גביה).
(ג) מי שהשר הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי
להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים
אלא על פי צו של בית משפט.
(ד) על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין
הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.
בקשה לביטול
צו על ידי בית
המשפט
(תיקון התשס"ח)
16 א 1. (א) הרואה עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף 16 א, רשאי
להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא הצו, בקשה לביטולו.
(ב) הגשת בקשה לביטול צו, לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה
את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט
להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים
בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.
(ג) בית המשפט רשאי לבטל את הצו, לאשרו או לשנותו.
אחריות נושא
משרה בתאגיד
(תיקון התשנ"ז)
16 ב. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות
לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – כפל
הקנס האמור בסעיף 61 (א)( 4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" –
מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד
על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו,
חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי הסעיף האמור, אלא אם כן
הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
-12-
חומרים מסוכנים
שיעורי קנסות
(תיקון התשנ"ז)
16 ג. על אף הוראות סעיף 221 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי שר
המשפטים, בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע
בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס
חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות
ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי
הקבוע לאותה עבירה.
מינוי ממונה על
אירוע חומרים
מסוכנים
(תיקון התשס"ה)
16 ג 1. השר יסמיך ממונה על אירוע חומרים מסוכנים מבין עובדי משרדו, או
מבין עובדי רשות מקומית בהסכמת ראש אותה רשות.
תפקידי ממונה
על אירוע
חומרים מסוכנים
וסמכויותיו
(תיקון התשס"ה)
16 ג 2. (א) לממונה על אירוע חומרים מסוכנים יהיו התפקידים המנויים בסעיף
זה בעת אירוע חומרים מסוכנים או בעת שהוא פועל כגוף הצלה לפי סעיף
4א(א)( 2) או פרק ששי 1 לפקודת המשטרה, ובעת תרגיל להיערכות לקראת
אירוע חומרים מסוכנים:
( 1) גילוי, זיהוי וניטור של חומרים מסוכנים בעת אירוע חומרים
מסוכנים ולאחריו;
( 2) הערכת סיכונים בעת אירוע חומרים מסוכנים;
( 3) מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה"ל, לפי בקשתם,
לגבי אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, כדי למנוע, לצמצם או
להפסיק סכנה לאדם ולסביבה וכן מתן ייעוץ מקצועי כאמור לגבי
הנחיות התנהגות לציבור ולגופי ההצלה; לענין פסקה זו, "קצין
משטרה", "קצין צה"ל" – כהגדרתם בסעיף 90 א לפקודת המשטרה;
( 4) מתן ייעוץ מקצועי להחזרת המצב באזור האירוע לקדמותו
והנחיות לשיקום אזור האירוע.
(ב) לצורך ביצוע תפקידיו לפי סעיף קטן (א), יהיו לממונה על אירוע
חומרים מסוכנים הסמכויות המפורטות להלן:
( 1) לדרוש מאדם המצוי באזור האירוע או מאדם שיש לממונה על
אירוע חומרים מסוכנים יסוד להניח כי יש לו קשר לאירוע או מידע
בקשר אליו, להזדהות;
( 2) להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לטיפול באירוע החומרים
המסוכנים לשם מניעה וצמצום סכנה לחיי אדם;
6276 ח 1.10.2008
-13-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- ( 3) לדרוש מסמכים, לעיין בהם וליטול אותם או העתקים מהם;
( 4) לערוך חיפוש במקום בלא צו שופט, אם יש לו יסוד סביר להניח
שבאותו מקום מצויים חומרים מסוכנים העלולים לגרום סכנה
ממשית ותכופה לחיי אדם;
( 5) ליטול דוגמה מכל חומר שיש לו יסוד סביר להניח שהוא חומר
מסוכן;
( 6) לתפוס חומר שיש לו יסוד סביר להניח שהוא חומר מסוכן, ככל
הדרוש להצלת חיי אדם או רכוש או לצמצום היקף אירוע חומרים
מסוכנים או תוצאותיו; חומר שנתפס כאמור יוחזר במידת האפשר
ובהקדם האפשרי לאחר תום אירוע חומרים מסוכנים ולמי שממנו
נתפס.
(ג) בעת שממונה על אירוע חומרים מסוכנים פועל כגוף הצלה לפי סעיף
4א(א)( 2) או פרק שישי 1 לפקודת המשטרה, השימוש בסמכויות לפי סעיף זה
יהיה לפי הוראות שקיבל בהתאם להוראות הסעיף או הפרק האמורים, לפי
הענין.
בדיקת אירוע
חומרים מסוכנים
(תיקון התשס"ה)
16 ג 3. (א) השר רשאי למנות ועדת בדיקה לשם בירור סיבותיו ונסיבותיו של
אירוע חומרים מסוכנים, ובמטרה להפיק לקחים (בחוק זה – ועדת בדיקה);
ועדת הבדיקה תגיש לשר מסקנות והמלצות.
(ב) בטרם תגיש ועדת בדיקה מסקנות והמלצות לפי סעיף קטן (א),
תינתן הזדמנות לגוף הצלה שביקש זאת להשמיע את עמדתו.
(ג) לצורך ביצוע תפקידיו יהיו לחבר ועדת הבדיקה סמכויות אלה:
( 1) סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת
הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות סעיף 3 לפקודה האמורה
יחולו על הבדיקה;
( 2) הסמכויות האמורות בסעיף 16 ג 2(ב)( 3) ו–( 5);
( 3) הסמכות לבקש משופט צו חיפוש כדי להבטיח הצגתו של מסמך
או חפץ הדרוש לבדיקה, והסמכות לבצע חיפוש על פיו; על צו כאמור
יחולו הוראות הפרק השלישי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר
וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט 1969- .
ממונה על אירוע
חומרים מסוכנים –
הגבלת סמכות
(תיקון התשס"ה)
16 ג 4. (א) באירוע חומרים מסוכנים שמקורו בשטח מרכזי המחקר הגרעיני
שבאחריות הועדה לאנרגיה אטומית, או שמקורו בשטח של מיתקן בטחוני
או בשטח המוחזק על ידי צה"ל, כהגדרתם בסעיף 90 א לפקודת המשטרה, לא
6276 1.9.2005 ח/ 1
-14-
חומרים מסוכנים
יחולו הוראות סעיף 16 ג 2, אלא אם כן אישר ראש הממשלה או שר הבטחון, לפי
הענין, את הפעלת סמכויותיו של ממונה על אירוע חומרים מסוכנים הקבועות
באותו סעיף.
(ב) ועדת בדיקה לענין אירוע כאמור בסעיף קטן (א) תמונה בידי ראש
הממשלה או שר הבטחון, לפי הענין, ואחד מחבריה ימונה לפי המלצת השר.
תחולה על המדינה
(תיקונים:
התשנ"ז, התשס"ה)
16 ד. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 16 ג 16 ,2 ג 3 ו– 16 ג 4, חוק זה יחול על
המדינה, ואולם –
( 1) הוא לא יחול על מיתקני הועדה לאנרגיה אטומית ועל מי
שהוחל עליו צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בניה והפעלה של כור
גרעיני), התשל"ה 1974- ;
( 2) הוראות חוק זה לא יחולו על פעילות בטחונית או מבצעית או
על תוצאות פעילות כאמור, של –
(א) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר
פעילותן בתחום בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה;
(ב) יחידות סמך של משרד הבטחון, שעיקר פעילותן בתחום
בטחון המדינה;
(ג) צבא הגנה לישראל,ואולם פעילות כאמור תבוצע, ככל
האפשר, בהתאם להוראות חוק זה.
(ב) הוראות חוק זה לא יחולו על חברה ממשלתית שהועברו אליה
תחומי פעולה של מי מהמנויים בפסקה (א)( 2) אחרי יום כ"ג באדר ב' התשנ"ז ( 1
באפריל 1997 ), בכל הנוגע לתחומי הפעולה שהועברו אליה.
שמירת דינים
(תיקון התשנ"ז)
16 ה. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות 17 . השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע
לביצועו.
(תיקון התשנ"ו) תוספת ראשונה
אלומיניום 1 Alumimum
צריום ותרכובותיו 2 Cerium and its compounds
כרום 3 Chromium
קובאלט 4 Cobalt
נחושת 5 Copper
6276 ח/ 1.9.2005 2
-15-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- גרמאניום 6 Germanium
זהב 7 Gold
האפניום 8 Hafnium
אינדיום 9 Indium
אירידיום 10 Iridium
מאנגאן 11 Manganese
מוליבדן 12 Molybdenum
ניקל 13 Nickel
ניוביום 14 Niobium
פאלאדיום ותרכובותיו 15 Palladium and its compounds
חומר הדברה, שאינו כלול בתוספת השניה 16 Pesticide, not included in 2nd
annex
פלאטינה ותרכובותיה 17 Platinum and its compounds
רודיום ותרכובותיו 18 Rhodium and its compounds
רותניום 19 Ruthenium
כסף 20 Silver
טאנטאל 21 Tantalum
תאליום 22 Thallium
תוריום 23 Thorium
בדיל 24 Tin
טיטאניום 25 Titanium
וולפראם 26 Tungsten
ואנאדיום 27 Vanadium
אבץ 28 Zinc
צירקוניום 29 Zirconium
(תיקון התשנ"ו) תוספת שניה
אצטאלים 1 Acetals
אקרידינים 2 Acridines
חומצה אקרילית ותולדותיה 3 Acrlic acid and derivatives
אציל האלידים 4 Acyl halides
דבקים המכילים ממסים אורגאניים 5 Adhesives containing organic liquids
אפלאטוקסינים 6 Aflatoxins
אלכוהולאטים 7 Alcoholates
כהלים נוזלים 8 Alcohols, liquid
6276 1.12.2001 ח/ 3
-16-
חומרים מסוכנים
6276 ח/ 1.12.2001 4
אלדהידים נוזלים 9 Aldehydes, liquid
תרכובות האלוגניות אליפאטיות , 10 Aliphatic compounds
halogenic
הידרוקסידים ותחמוצות של מתכות 11 Alkali metal hydroxides and
oxides
מתכות אלקאליות 12 Alkali metals
מתכות אלקאליות־עפרוריות 13 Alkaline earth metals
אלקינים 14 Alkynes
אלקנים 15 Alkenes
אלומינאטים של מתכות אלקאליות 16 Aluminates, alkali metal
האלידים אלמימיים של אלומיניום 17 Aluminum halides, anhydrous
אמידים של מתכות 18 Amides, metal
אמינים 19 Amines
אמינוכהלים ותולדותיהם 20 Aminoalcohols and derivatives
אמינוטריאזול 21 Aminotriazole
אמוניה 22 Ammonia
אנטימון ותרכובותיו 23 Antimony and its compounds
תרכובות ארומאטיות האלוגניות , 24 Aromatic compounds
halogenic
ארסן ותרכובותיו 25 Arsenic and its compounds
אזבסט 26 Asbestos
אזאתיופרין 27 Azathioprine
(המשך בעמוד הבא)
-17-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- 6276 1.9.1996 ט
אזידים 28 Azides
תרכובות אזו 29 Azo compounds
תרכובות באריום 30 Barium compounds
בריליום ותרכובותיו 31 Beryllium and its compounds
ביסמות ותרכובותיו 32 Bismuth and its compounds
ביסולפאטים 33 Bisulphates
בוראנים 34 Boranes
בורידים 35 Borides
בורוהידרידים של מתכות 36 Borohydrides, metal
בור ותרכובותיו האורגאניות 37 Boron and its organic compounds
חומצה ברומית ומלחיה (ברומאטים) ( 38 Bromic acid and its salts (bromates
ברום 39 Bromine
קאדמיום ותרכובותיו 40 Cadmium and its compounds
קאמפור 41 Camphor
קארבאמאטים 42 Carbamates
קארבידים של מתכות 43 Carbides, metal
פחמן דו־גופרי 44 Carbon disulphide
פחמן משופעל 45 Carbon, activated
תולדות אורגאניות של חומצה פחמנית 46 Carbonic acid organic derivatives
קארבוניל האלידים 47 Carbonyl halides
חומצות קארבוקסיליות ( C7C1 ) חד־בסיסיות
ותולדותיהן
48 Carboxylic acids (C1C7),
monobasic, and their derivatives
חומצות קארבוקסיליות דו־בסיסיות
ארומאטיות או אליציקליות
ותולדותיהן
49 Carboxylic acids, dibasic,
aromatic or alicyclic and their
derivatives
כלוראמבוציל 50 Chlorambucil
חומצה כלורית ומלחיה (כלוראטים) ( 51 Chloric acid and its salts (chlorates
כלור 52 Chlorine
כלוריטים 53 Chlorites
כלורופיקרין 54 Chloropicrin
חומצה כלורופלאטינית 55 Chloroplatinic acid
תרכובות כרום 56 Chromium compounds
תזקיקי עטרן 57 Coal tar distillates
תרכובות קובאלט 58 Cobalt compounds
תרכובות נחושת 59 Copper compounds
ציאנאמיד ותולדותיו 60 Cyanamide and derivatives
-18-
חומרים מסוכנים
6276 י 1.9.1996
סידן ציאנאמידי 61 Cyanamide, calcium
ציאנאטים ואיזוציאנאטים 62 Cyanates and isocyanates
ציאנידים אי־אורגאניים 63 Cyanides, inorganic
חומצה ציאנורית, תולדותיה ואנאלוגים שלה 64 Cyanuric acids, derivatives and
analogs
די.די.טי. . 65 D.D.T
דיבנזופוראנים 66 Dibenzofurans
סולר 67 Diesel oil
דיקטן 68 Diketene
דימתילקארבאמיל כלוריד 69 Dimethylcarbamyl chloride
דימתילפורמאמיד, 70 Dimethylformamide, N,N
דימתילסולפוקסיד 71 Dimethylsulfoxide
דיאוקסינים 72 Dioxins
אפיהאלוהידרינים 73 Epihalohydrins
אפוקסידים (אלקילן אוקסידים) ( 74 Epoxides (alkylene oxides
אסטרים נוזלים (למעט טריגליצרידים) ( 75 Esters, liquid (excl. triglycerides
אתרים נוזלים 76 Ethers, liquid
אתילן גליקול 77 Ethylene glycol
אתילן אוקסיד 78 Ethylene oxide
תרכובות אסטרוגניות, מצומדות 79 Astrogenic substances, conjugated
ברזל ( III ) כלורי אלמימי 80 Ferric chloride, anhydrous
פלואורידים 81 Fluorides
חומצה פלואורוצורית ומלחיה 82 Fluorosilicic acid and its salts
מזוט 83 Fuel oil
גאליום ותרכובותיו 84 Gallium and its compounds
גזים דחוסים או מונזלים 85 Gases, compressed or liquefied
בנזין 86 Gasoline
האלידים של אלמתכות 87 Halides of non metals
חומצות האלוקארבוקסיליות ותולדותיהן 88 Halocarboxylic acid and
derivatives
כהלים, קטונים ואלדהידים האלוגניים , 89 Halogenated alcohols, ketones
aldehydes
תרכובות האלואורגאנומתכתיות 90 Haloorganometallic compounds
חומצה האלוזרחתית ותולדותיה 91 Halophosphoric acids and
derivatives
חומצה האלוסולפונית ותולדותיה 92 Halosulphonic acids and
derivatives
הקסאמתילפוספוראמיד 93 Hexamethylphosphoramide
-19-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- 6276 1.9.1996 יא
הידראזין ותולדותיו 94 Hydrazine and its derivatives
הידרידים של מתכות 95 Hydrides, metal
פחמימנים אליפאטיים או אליציקליים
נוזלים
96 Hydrocarbons, aliphatic and
alicyclic, liquid
פחמימנים ארומאטיים 97 Hydrocarbons, aromatic
פחמימנים ארומאטיים רב־טבעתיים 98 Hydrocarbons, aromatic, polycyclic
חומצות מימן־האלוגניות 99 Hydrohalogenic acids
הידרוקסילאמין ותולדותיו 100 Hydroxylamine and its derivatives
היפוכלוריטים 101 Hypochlorites
אלקילן אימינים 102 Imines, alkylene
אינדיום ותרכובותיו 103 Indium and its compounds
חומרים מידבקים 104 Infectious substances
יודאטים 105 Iodates
יוד 106 Iodine
נפט 107 Kerosene
קטונים נוזלים 108 Ketones, liquid
חומרים מדמיעים 109 Lachrymating substances
עופרת ותרכובותיה 110 Lead and its compounds
מאגנטה 111 Magenta
חומצה מאלאית ותולדותיה 112 Maleic acid and its derivatives
חומצה מאלונית ותולדותיה 113 Malonic acid and its derivatives
תרכובות מאנגאן 114 Manganese compounds
מלפאלאן 115 Melphalan
מרקאפטאנים 116 Mercaptans
כספית ותרכובותיה 117 Mercury and its compounds
אלקילים וארילים של מתכות 118 Metal alkyls and aryls
קארבונילים של מתכות 119 Metal carbonyls
קאטאליזטור מתכתי 120 Metal catalyst
אבקת מתכת 121 Metal powder
אבקת מתכת־צורן 122 Metal silicon powders
תרכובות מוליבדן 123 Molybdenum compounds
מורפולין ותרכובותיו 124 Morpholine and its derivatives
גזי חרדל 125 Mustard gases
תרכובות ניקל 126 Nickel compounds
חומצה חנקתית ומלחיה 127 Nitric acid and its salts
ניטרידים (למעט ניטריד הצורן) ( 128 Nitrides (excl. silicon nitride
-20-
חומרים מסוכנים
6276 יב 1.9.1996
ניטרילים 129 Nitriles
ניטריטים 130 Nitrites
תרכובות ניטרואליפאטיות ותולדותיהן 131 Nitroaliphatic compounds and their
derivatives
תרכובות ניטרוארומאטיות ותולדותיהן 132 Nitroaromatic compounds and their
derivatives
ניטרוזאמינים 133 Nitrosamines
תרכובות ניטרוזו 134 Nitroso compounds
חומצה אורתופורמית ותולדותיה 135 Orthoformic acids and their
derivatives
אוסמיום ארבע־חמצני 136 Osmium tetroxide
חומצה אוקסאלית, תולדותיה ומלחיה 137 Oxalic acid and its derivatives and
salts
אוקסימים 138 Oximes
צבעים 139 Paints
פרקארבונאטים 140 Percarbonates
חומצות על־האלוגניות ומלחיהן 141 Perhalogenic acids and salts
על־מאנגאנאטים 142 Permanganates
על־תחמוצות 143 Peroxides
על־סולפאטים 144 Persulphates
חומר הדברה מונע קרישה 145 Pesticide, anticoagulant
חומר הדברה ארסני 146 Pesticide, arsenical
חומר הדברה עם אריל אוריאה
ואריל תיואוריאה
147 Pesticide, aryl urea and aryl thiourea
חומר הדברה עם תולדות בנזואיות 148 Pesticide, benzoic derivative
חומר הדברה עם ביפירידיליום 149 Pesticide, bipyridilium
חומר הדברה קארבאמאטי 150 Pesticide, carbamate
חומר הדברה עם תולדות קומארין 151 Pesticide, coumarin derivative
חומר הדברה דיתיוקארבאמאטי 152 Pesticide, dithiocarbamate
חומר הדברה עם תולדות חומצה
פלואורואצטית
153 Pesticide, fluoroacetic acid derivatives
חומר הדברה על בסיס כספית 154 Pesticide, mercury based
חומר הדברה עם האלוגן אורגאני 155 Pesticide, organohalogen
חומר הדברה עם זרחן אורגאני 156 Pesticide, organophosphorus
חומר הדברה עם בדיל אורגאני 157 Pesticide, organotin
חומר הדברה פנוקסי 158 Pesticide, phenoxy
חומר הדברה פוספידי 159 Pesticide, phosphide
-21-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- 6276 1.9.1996 יג
חומר הדברה עם תולדות פתאלימיד 160 Pesticide, phthalimide derivative
חומר הדברה פירתריני ופירתרואידי 161 Pesticide, pyrethrin and pyrethroid
חומר הדברה עם ניטרופנול מותמר 162 Pesticide, substituted nitrophenol
חומר הדברה טריאזיני 163 Pesticide, triazine
נפט גולמי 164 Petroleum crude oil
פנולים, תולדותיהם ומלחיהם 165 Phenols and their derivatives and salts
פוסגן ותיופוסגן 166 Phosgene and thiophosgene
זרחות אורגאניות אליפאטיות
וארומאטיות
167 Phosphates, organic, aliphatic and
aromatic
פוספידים 168 Phosphides
פוספיטים 169 Phosphites
תרכובות פוספוניום 170 Phosphonium compounds
זרחן 171 Phosphorus
תחמוצות וחומצות של זרחן 172 Phosphorus oxides and acids
זרחנים אוקסיהאלידיים 173 Phosphorus oxyhalides
זרחנים סולפידיים 174 Phosphorus sulphides
פוטורזיסטים 175 Photoresists
פיפראזין ותולדותיו 176 Piperazine and its derivatives
פיפרידין ותולדותיו 177 Piperidine and its derivatives
ביפנילים רבי־האלוגנים 178 Polyhalogenated biphenyls
פירידינים ופיקולינים 179 Pyridines and picolines
תרכובות אמוניום רבעוניות 180 Quaternary ammonium compounds
קינונים 181 Quinones
חומרים רדיואקטיביים 182 Radioactive materials
מתכות עפרוריות־נדירות 183 Rare earth metals
רזינאטים של מתכות 184 Resinates, metal
רסרפין 185 Reserpine
תמיסת גומי 186 Rubber solution
סלן ותרכובותיו 187 Selenium and its compounds
סילאנים ותולדותיהם 188 Silanes and their derivatives
סיליצידים 189 Silicides
אבקת צורן 190 Silicon powder
תרכובות כסף 191 Silver compounds
סולפידים, מימן־סולפידים ורב־סולפידים 192 Sulphides, hydrosulphides and
polysulphides
סולפיטים ומימן־סולפיטים 193 Sulphites and hydrosulphites
-22-
חומרים מסוכנים
6276 יד 1.9.1996
חומצות סולפוניות ותולדותיהן 194 Sulphonic acids and their derivatives
סולפוניל האליד אורגאני 195 Sulphonyl halides, organic
גופרית 196 Sulphur
חומצה גופרתית ותולדותיה 197 Sulphuric acid and its derivatives
חומצה גופריתית 198 Sulphurous acid
סולפוריל האלידים 199 Sulphuryl halides
עטרן נוזל 200 Tars, liquid
טלור ותולדותיו 201 Tellurium and its compounds
סיליקאט ארבע־אלקילי 202 Tetraalkyl silicate
תאליום ותרכובותיו 203 Thallium and its compounds
תיוכהלים 204 Thioalcohols
תיוקארבאמאטים 205 Thiocarbamates
חומצות תיוקארבוקסיליות ותולדותיהן 206 Thiocarboxylic acids and derivatives
תיוציאנאטים 207 Thiocyanates
תיוניל האלידים 208 Thionyl halides
תיופן, הידרותיופן ותולדותיהם 209 Thiophene, hydrothiophene and their
derivatives
חומצה תיוזרחתית ותולדותיה 210 Thiophosphoric acids and their
derivatives
תיוסולפאטים 211 Thiosulphates
תרכובות בדיל 212 Tin compounds
תרכובות טיטאניום 213 Titanium compounds
שמן טרפנטין, שמן רוזין ותחליפיהם 214 Turpentine, rosin oil and their
substitutes
אוריתאנים 215 Urethanes
שמנים משומשים 216 Used oils
תרכובות ואנאדיום 217 Vanadium compounds
תרכובות אבץ 218 Zinc compounds
תרכובות צירקוניום 219 Zirconium compounds
-23-
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993-
6276 1.6.2003 יד/ 1
התוספת השלישית
(סעיף 5(א))
טופס 1
פנקס רעלים (מכירות)
דף מס' _____________________________
לענין טופס זה, "מכירה" – לרבות יצוא, מסחר, ניפוק או העברה.
מספר
סידורי
תאריך
המכירה שם הרעל
כמות הרעל
ק"ג/ליטר*
שם הקונה
ומענו
מספר היתר
הרעלים של
הקונה
השימוש
לו מיועד
הרעל
חתימת
הקונה
* מחק את המיותר
טופס 2
פנקס הרעלים (קניות)
דף מס' _____________________________
לענין טופס זה, "קניה" – לרבות יבוא ומסחר.
מספר סידורי תאריך הקניה שם הרעל כמות הרעל ק"ג/ליטר* שם הספק ומענו
* מחק את המיותר.
י צחק ר ב י ן י וסי שר י ד
ראש הממשלה השר לאיכות הסביבה
חי ים הר צ ו ג שבח ו י יס
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
-24-